August 16, 2020

Society

สังคมที่เปลี่ยนไป การดำเนินชีวิตของคนเมือง เมื่อก่อน vs ตอนนี้

            การดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากคิดให้ดีให้เรามองย้อนกลับไปในสมัยก่อน การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบทที่เรา มักจะกลับบ้านทำอาหารง่ายๆรับประทานหากมีมากก็แบ่งปันเพื่อนบ้านการทำกับข้าวเพียงอย่างเดียวจึงช่วยให้เรามีกับข้าวเพิ่มขึ้นอีก 2-3 อย่าง แต่ในปัจจุบันนี้ภาพแบบนี้แทบจะไม่มีให้เราเห็น ยกเว้นแต่ในชนบท ที่ยังคงพอมีบ้างสำหรับการหยิบยื่น แบ่งปันอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีแบบนี้แก่กัน หันกลับมามองในสังคมเมือง เราก็จะเห็น ความแตกต่างจากสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ความประหยัดมัธยัสถ์